Yuval AmitaiVP EHS at ICL
Reut Borochov Maala Conference